Finančno - računovodske storitve:
  1. Vodenje poslovnih knjig za podjetja in samostojne podjetnike
  • evidentiranje poslovnih dogodkov po finančno - računovodskih standardih, ki veljajo v RS (urejanje dokumentacije in preverjanje dokumentov, kontiranje in knjiženje dokumentov),
  • spremljanje terjatev in obveznosti,
  • analitično evidentiranje stroškov in prihodkov,
  • analitično vodenje osnovnih sredstev,
  • obračun amortizacije osnovnih sredstev in prevrednotenje,
  • analitično vodenje materialnega knjigovodstva,
  • analitično vodenje blagovnega knjigovodstva,
  • obračun obresti,
  • obračun DDV,
  • izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem,
  • kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti.

  2. Sestavljanje raznih zakonsko predpisanih poročil za različne potrebe državnih institucij

  • sestavljanje medletnih in letnih računovodskih izkazov,
  • izdelava napovedi davka od dohodka pravnih oseb,
  • izdelava napovedi davka od dohodkov iz dejavnosti,
  • izdelava obrazcev za ZPIZ (M4),
  • sestavljanje poročil o izplačilih fizičnim osebam,
  • sestavljanje poročil za Banko Slovenije,
  • izdelava raznih poročil na željo naročnika.

  3. Obračun osebnih prejemkov in izdelava vseh dokumentov za obračun in izplačilo

  • oobračun plač in drugih osebnih prejemkov fizičnih oseb (OD, najemnine, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, nagrad,...),
  • obračun nadomestil plač za refundacijo boleznin, nege.

  4. Finančne storitve

  • opravljanje elektronskega plačilnega prometa,
  • pomoč pravnim osebam pri iskanju in plasiranju finančnih sredstev,
  • priprava dokumentacije za pridobitev kreditov,
  • priprave predlogov za kompenzacije, cesije, asignacije.